Báo cáo bán hàng

GBH01 - Phân tích quản trị bán hàng theo tháng
 • Báo cáo GBH01 cho phép chúng ta phân tích quá trình bán hàng theo tháng.
 • Anh chị sẽ dễ dàng phân tích các số liệu Doanh thu, Lợi nhuận gộp đạt được, Số lượng đơn đặt hàng so với Tháng trước.
 • Anh chị dễ dàng xem xét được % các chỉ số: Lợi nhuận, Mục tiêu thực hiện trong tháng, Mục tiêu lũy kế / năm; Cũng như các số liệu về Tỷ lệ: Tỷ lệ chuyển đổi, số lượng khách hàng và tỷ lệ so với tháng trước, Số lượng hàng bán ra.
 • Báo cáo GBH01 cho phép anh chị nhìn thấy bức tranh kinh doanh cả năm Doanh thu, Lợi nhuận theo 2 tính chất Kế hoạch và Thực hiện.
 • Anh chị cũng nhìn thấy số liệu chuyển đổi của cả năm; các chỉ số: tỷ suất lợi nhuận, đơn giá trung bình trên đơn hàng, đơn giá trung bình trên khách hàng trong cả năm kinh doanh
 • Anh chị có thể tùy chỉnh theo năm, tháng để nhìn sâu vào số liệu phân tích từng tháng trong năm.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH02 - Tổng hợp bán hàng theo thời gian và điểm bán hàng
 • Báo cáo GBH02 cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng hợp quá trình bán hàng theo thời gian và theo điểm bán hàng.
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận được các số liệu tổng hợp : Tổng doanh thu bán, Tổng giá vốn, Tổng giảm trừ, Tổng lợi nhuận gộp kềm theo tỷ suất của chúng.
 • Anh chị cũng phân tích được cơ cấu % Doanh thu theo từng cửa hàng. Cũng như phân tích được top nhóm sản phẩm có doanh thu cao nhất kèm theo các chỉ số tương ứng của chúng như là : số lượng sản phẩm, lợi nhuận gộp.
 • Chúng ta cũng bóc tách được nhóm các nhân viên có doanh số tốt nhất, nhóm các nhân niên có doanh số thấp nhất lọc theo thời gian.
 • Cuối cùng, anh chị có thể nhìn rõ dòng chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp theo từng ngày trong tháng.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH03 - Phân tích tăng trưởng doanh thu bán hàng theo thời gian
 • Báo cáo GBH03 cho phép chúng ta phân tích tăng trưởng doanh thu bán hàng theo thời gian.
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận được các số liệu tổng hợp : Tổng doanh thu bán, Tổng giá vốn, Tổng giảm trừ, Tổng lợi nhuận gộp kềm theo tỷ suất của chúng.
 • Anh chị sẽ nhìn sâu vào quá trình tăng trưởng doanh thu theo từng tháng trong năm; cơ cấu % Doanh thu theo chi nhánh. Cũng như phân tích được top nhân viên có doanh thu bán hàng có doanh thu cao nhất.
 • Với báo cáo GBH03, anh chị có thể tùy chỉnh theo năm để phân tích tăng trưởng doanh thu bán hàng.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH04 - Ước tính điểm hòa vốn bán hàng theo line kinh doanh
 • Báo cáo GBH04 cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quát để ước tính điểm HÒA VỐN bán hàng.
 • Anh chị cần cung cấp số liệu giả định về các loại chi phí (định phí, biến phí) cho quá trình sản xuất và bán hàng. Sau đó, chúng ta sẽ nhìn rõ trong quá trình kinh doanh cần Ngân sách ra sao và Điểm hòa vốn khi nào (thời điểm bán được bao nhiêu sản phẩm) cho mỗi line kinh doanh.
 • Anh chị sẽ nhìn thấy tỷ lệ các biến phí trong mỗi line kinh doanh. Báo cáo này đặc biệt hữu ích khi chúng ta lập kế hoạch bán hàng hoặc kế hoạch tăng trưởng bán hàng.
 • Với báo cáo GBH04, anh chị có thể tùy chỉnh theo từng line kinh doanh hoặc gộp line kinh doanh và phân tích số liệu.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH05 - Tổng hợp bán hàng chi nhánh và nhóm sản phẩm
 • Báo cáo GBH05 cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng hợp quá trình bán hàng theo thời gian và theo điểm bán hàng, theo nhóm sản phẩm.
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận được các số liệu tổng hợp : Tổng doanh thu bán, Tổng giá vốn, Tổng giảm trừ, Tổng lợi nhuận gộp và Tỉ suất của chúng.
 • Chúng ta thấy được bức tranh doanh thu và lợi nhuận theo từng tháng, Cơ cấu % doanh thu, cơ cấu % lợi nhuận theo từng của hàng. Cũng như phân tích được top sản phẩm có doanh thu cao nhất và top sản phẩm có lợi nhuận cao nhất, Top sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nhất.
 • Với báo cáo GBH05, anh chị có thể tùy chỉnh theo năm, tháng, nhóm sản phẩm, chi nhánh để nhìn sâu vào số liệu hàng bán, sản phẩm đang được bán.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH06 - Phân tích bán hàng theo chỉ số
 • Báo cáo GBH06 cho phép chúng ta phân tích quá trình bán hàng theo các chỉ số quan trọng: Doanh số, Chiết khấu hàng bán, Hàng hoàn, Doanh thu thuần, Giá vốn hàng bán, Lợi nhuận gộp. Đây là các chỉ số vô cùng quan trọng để chúng ta điều chỉnh hoặc thiết lập lại hệ thống kinh doanh.
 • So sánh tổng hợp chỉ số phân tích (chẳng hạn: lợi nhuận gộp) của từng nhóm hàng bán với cửa sổ phân tích là 3 tháng (tháng này, tháng trước, tháng sau).
 • Chúng ta sẽ phân tích được số liệu Lợi nhuận gộp theo từng tháng để so sánh với năm trước và năm nay, tỷ lệ tăng trưởng ra sao? Tỷ trọng đóng góp của tháng đó vào tổng số?
 • Cuối cùng, với chỉ số Lợi nhuận gộp chúng ta phân tích dưới góc nhìn Thực hiện và Kế hoạch.
 • Với báo cáo GBH06, chúng ta có thể tùy chỉnh theo thời gian và chỉ số cần phân tích.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH07 - Tổng hợp bán hàng và phát triển khách hàng theo chi nhánh
 • Báo cáo bán hàng GBH07 phân tích số liệu cho chúng ta thấy được tổng doanh thu, tổng đơn hàng, tổng số lượng bán, số lượng khách hàng đã mua hàng
 • Giúp cho anh chị so sánh giữa kế hoạch và doanh thu thực tế và đánh giá được đã đạt kế hoạch vượt kế hoạch hay đang âm vs kế hoạch
 • Dựa trên số liệu đưa ra xu hướng bán hàng trong năm tháng nào xu hướng khách hàng mua nhiều tháng nào khách hàng mua ít để có những chương trình kích thích
 • Số lượng khách theo tháng để tìm hiểu lý do tại sao tháng lượt khách cao tháng lượt khách ít do đâu?Top khách hàng có doanh số mua hàng cao nhất giúp đánh giá cập nhật thường xuyên liên tục chân dung khách hàng mục tiêu
 • Báo cáo GBH07 Đem lại phản ánh cơ cấu doanh số và doang số thực tế theo chi nhánh, đưa ra tỉ lệ vượt kế hoạch của từng chi nhánh
 • Với báo cáo GBH07, anh chị có thể tùy chỉnh theo năm, tháng, chi nhánh để nhìn sâu vào số liệu hàng bán, sản phẩm đang được bán
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH08 - Báo cáo quản trị bán hàng so với năm trước.
 • Báo cáo bán hàng GBH08 có cái nhìn thực tế về mức sản lượng bán hàng và mức tăng trưởng so với năm trước của đơn vị mình.
 • Phân tích số liệu, đưa ra tỉ xuất tăng trưởng của khách hàng trên số lượng bán trên 1 khách hàng, số lượng bán hàng theo nhân viên, số lượng bán hàng theo sản phẩm.
 • So sánh số lượng bán hàng theo chi nhánh, theo tháng của năm nay với năm trước
 • Báo cáo GBH08, anh chị có thể tùy chỉnh xem số liệu theo năm, chi nhánh, sản phẩm và nhân viên
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBH09 - Tổng hợp doanh thu bán hàng theo nhóm sản phẩm
 • Báo cáo GBH09 đưa đến anh chị đồ thị về doanh thu tổng hợp trên doanh số, trên số lượng bán trong 2 – 5 năm. Mức tăng trưởng của doanh thu, mức tăng trưởng của số lượng bán so với năm trước có an toàn hay đang ở mức báo động?
 • Tập hợp bảng kê chi tết doanh thu theo từng sản phẩm trong các nhóm sản phẩm
 • Để có nhiều góc nhìn hơn BCBH09 cho phép điều chỉnh lọc xem dữ liệu theo năm, theo nhóm sản phẩm
 • Báo cáo GBH09, anh chị có thể tùy chỉnh xem số liệu theo năm, chi nhánh, sản phẩm và nhân viên
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.

Báo cáo tài chính

GTC01 - Tài chính dòng tiền theo tháng
 • Báo cáo GTC01 cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng thể về dòng tiền tài chính theo tháng
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận thấy dòng số liệu doanh thu, chi phí theo từng tháng, cũng như số liệu số dư đầu kỳ và cuối kỳ.
 • Bên cạnh đó, các anh chị cũng sẽ nhận được số liệu phân tích dòng cơ cấu chi phí theo Kế hoạch và Thực tế.
 • Với báo cáo GTC01, anh chị có thể tùy chỉnh chọn nhiều tháng để bóc tách kỹ hơn cơ cấu chi phí.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GTC02 - Phân tích cơ cấu tài chính dòng tiền
 • Báo cáo GTC02 cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng thể về dòng tiền tài chính.
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận thấy số dư tiền mặt cuối kỳ, dòng tiền thuần theo từng tháng. Ngoài ra, anh chị cũng sẽ nhìn thấy cơ cấu lưu chuyển dòng tiền từ các nhóm hoạt động chính.
 • Bên cạnh đó, các anh chị cũng sẽ nhận được số liệu phân tích cơ cấu dòng tiền trong các nhóm chi phí chính như Vận hành, Đầu tư, Tài chính.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GTC04 - Quản trị chi phí hàng tháng
 • Báo cáo GTC04 quản trị chi phí hàng tháng theo năm.
 • Anh chị sẽ nhận được tổng hợp chi phí hàng tháng; biến động tỷ lệ chi phi so với tháng trước
 • Bên cạnh đó, báo cáo GTC04 cũng cung cấp biến động chi tiết theo các tiểu mục chi phí; Ngoài ra, các anh chị cũng tho dõi được cấu trúc chi phí chi tiết và top các chi phí.
 • Ngoài ra, các anh chị sẽ theo dõi được cơ cấu công nợ theo tuổi nợ, cũng như, công nợ phát sinh, cần thu hồi theo từng tháng.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GTC05 - Chi phí tổng hợp theo tháng và cửa hàng
 • Báo cáo GTC05 cung cấp góc nhìn tổng hợp chi phi theo tháng và cửa hàng.
 • Anh chị dễ dàng nhận được cơ cấu chi phí theo Khối vận hành và luồng tỷ trọng chi phí theo chi nhánh, cửa hàng. Báo cáo GTC05 cũng cung cấp cấu trúc chi phí theo quý và cấu trúc chi phí theo mục chi.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.

Báo cáo Cung ứng

GBO04 - Phân tích đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo GBO04 cung cấp góc nhìn phân tích đánh giá nhà cung ứng.
 • Với báo cáo phân tích GBO04, các anh chị sẽ tiếp nhận phân tích số liệu quan trọng trong công đoạn cung ứng: tỷ lệ hàng có sẵn, tỷ lệ giao lỗi, ngày giao hàng trung bình, tỷ lệ giao hàng đúng hạn, tỷ lệ lỗi không ảnh hưởng
 • Bên cạnh đó chúng ta cũng được cung cấp góc nhìn về tỷ lệ lỗi theo mức độ của các nhà cung cấp. Các loại lỗi : ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh. Lỗi buộc phải từ chối nhận hàng
 • Mặt khác, báo cáo GBO04 cũng cung cấp số liệu phân tích về thời gian giao hàng của nhà cung cấp
 • Chúng ta cũng phân tích được số liệu của hàng sẵn có và tỷ lệ lỗi theo timeline; cũng như trung bình số ngày giao hàng theo tháng đối chiếu với số ngày giao hàng tiêu chuẩn.
 • Tổng tồn kho về Số lượng và Giá trị của hàng bán. Bên cạnh đó, để rõ hơn, các anh chị có thể nhìn sâu hơn vào số liệu chi tiết tồn kho về Số lượng và Giá trị theo nhóm hàng hóa.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GBO03 - Tồn kho hàng tháng
 • Báo cáo GBO03 cung cấp góc nhìn phân tích tồn kho hàng hóa theo thời gian và nhóm hàng.
 • Với báo cáo phân tích GBO03, các anh chị sẽ tiếp nhận phân tích số liệu về Tổng tồn kho về Số lượng và Giá trị của hàng bán. Bên cạnh đó, để rõ hơn, các anh chị có thể nhìn sâu hơn vào số liệu chi tiết tồn kho về Số lượng và Giá trị theo nhóm hàng hóa.
 • Ngoài ra, các anh chị cũng được cung cấp số liệu tồn kho và bán hàng theo từng mã sản phẩm. Các số liệu quan trọng như : Tồn kho số lượng, Số lượng bán trung bình trên ngày, dự đoán sẽ hết hàng sau x ngày.
 • Mặt khác, các số liệu tổng hợp về nhập hàng mua, xuất hàng bán cũng được hiển thị và phân tích cụ thể. Đặc biệt, với các mặt hàng quan trọng được thiết lập tồn kho tiêu chuẩn, tồn kho tối thiểu; báo cáo GBO03, cung cấp số liệu trực quan để phân tích và lọc các mặt hàng đáng lưu tâm này.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GTC03 - Theo dõi công nợ khách hàng theo tuổi nợ
 • Báo cáo GTC03 theo dõi công nợ khách hàng theo tuổi nợ.
 • Anh chị sẽ dễ dàng nhận thấy Tổng công nợ phải thu, Tổng công nợ quá hạn và danh sách Khách hàng đang nợ nhiều nhất.
 • Ngoài ra, các anh chị sẽ theo dõi được cơ cấu công nợ theo tuổi nợ, cũng như, công nợ phát sinh, cần thu hồi theo từng tháng.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.

Báo cáo Nhân sự

GNS01 - Tổng hợp nhân lực theo bộ phận và chi nhánh
 • Báo cáo GNS01 cung cấp góc nhìn tổng hợp nhân lực theo bộ phận và chi nhánh.
 • Báo cáo này cung cấp các số liệu tổng quát về các chỉ số chính Lương, Thưởng, Đãi ngộ, Số ngày vắng mặt của nhân lực; Ngoài ra, các anh chị cũng sẽ nhận được góc nhìn trực quan về cơ cấu nhân lực, thu nhập theo từng bộ phận được phát triển theo từng năm.
 • Đặc biệt, với góc nhìn phân bổ mức lương theo từng nhóm lương hỗ trợ góc nhìn tốt cho công tác định biên nhân lực.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.
GNS02 - Phân tích cơ cấu, năng lực nhân sự
 • Báo cáo GNS02 cung cấp góc nhìn phân tích về cơ cấu, năng lực đội ngũ nhân sự theo từng bộ phận.
 • Với báo cáo phân tích GNS02, các anh chị sẽ tiếp nhận các góc nhìn Số tuổi tuổi trung bình, Số lượng nhân lực làm việc trên 3 năm, Số lượng nhân lực tuyển mới và nghỉ việc trong 6 tháng. Tổng số lượng nhân sự và biến động tỷ lệ so với 6 tháng trước
 • Ngoài ra, các anh chị cũng sẽ dễ dàng bóc tách được phân bổ mức lương theo từng nhóm thang lương. Cũng như là số lượng nhân viên và tổng lương theo từng bộ phận.
 • Đặc biệt, chúng ta có thể nhìn nhận tổng quát chỉ số kỹ năng của từng nhóm công việc.
 • Báo cáo được thiết kế dựa trên mô hình dữ liệu đã được chuẩn hóa và lưu trữ trên Google Sheet (dữ liệu được tự động trích lọc từ phần mềm quản trị trải nghiệm khách hàng của f1plus). Mặt khác, anh chị hoàn toàn sử dụng quá trình tổng hợp, chuyển đổi dữ liệu của riêng mình.
 • Đội ngũ tư vấn f1plus có thể hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh hoặc tích hợp với nguồn dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm quản lý khác.